Laurbjerg Vandværk A.m.b.a.  22. maj 2018

Orientering til forbrugere under Laurbjerg Vandværk vedrørende personeldatabeskyttelse og IT-sikkerhed.

For et vandværks administration er det lovligt at behandle personoplysninger, da behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler vandværket. Ingen data må indsamles uden at der er et udtrykkeligt angivet formål med indsamlingen, og data må ikke anvendes til andre formål. Forbrugerne har ret til at vide, hvilke data der opbevares om dem, samt hvordan disse data bliver behandlet, samt ret til at få slettet alle data, så længe det ikke påvirker vandværkets administrations evne til at betjene dem som kunde. Hvis en forbruger ikke længere er kunde, har kunden ret til at få slettet alle data om sig selv – så længe personoplysningerne ikke skal bruges i andre sammenhænge, eksempelvis bogføringslovens 5 årige dokumentationskrav. Desuden har kunden ret til at få udleveret kopi af alle data, eksempelvis ved flytning til et andet forsyningsområde.

Laurbjerg Vandværk anvender IT-systemer til bogføring af ind- og udbetalinger, samt til afregning af driftsbidrag forbrugere og vandværket imellem.

IT-systemet befinder sig hos vandværkets administrationskontor (Langå Vandværk) og aktiveres ved eget password, som kun den ansatte regnskabsfører er bekendt med, og som ved manglende aktivering af tastatur efter 15 minutter går i dvale, og først igen er aktiv ved fornyet indtastning af password. IT-systemet er virusbeskyttet med opdateret antivirusprogram.

Kontoret er uden for normal arbejdstid og i øvrigt, når bygningen forlades under dobbelt lås ved låst kontor i aflåst bygning.

Afregningsoversigten af driftsbidrag indeholder oplysninger om andelshaverens og forbrugerens fulde navnforbrugsstedets adresseforbrugernummermålernummer, aconto betalinger, evt. restance samt årligt forbrug og årlige slutafregninger. Dataene opbevares i tre årfor om muligt ved ansøgninger om vandspild at kunne honorere kravet om oplysning af gennemsnitsforbruget for de sidste tre år.

Registrering af det årlige forbrug, primo januar, beror på elektroniske målere opsat på forbrugsstederne. Målerne er alle ved levering fra Kamstrup til vandværket forsynet med krypteringsnøgle, således at kun Laurbjerg vandværk, kan foretage aflæsning. Aflæsningen foretages elektronisk ved mobil aflæsning (forbikørsel af forbrugsstedet) inden for ca. 50 til 200 meters afstand afhængig af modtageforholdene. Målerne udsender til stadighed et antal signaler i minutter og med converter og tablet aflæses målerne i en fortløbende proces en efter en. Efter afsluttet aflæsning overføres aflæsningerne via internettet til hosting (opbevaring) på Kamstrups server, hvorfra dataene igen kan hentes til videre klargøring på vandværkets administrationskontor for endelig at blive overført til Microwa afregningssystem der danner grundlag for fakturering, som endelig via NETS og bankernes betalingsservice opkræves hos forbrugerne.

Herudover foretages aflæsninger ved håndtering af henvendelse fra forbrugerefraflytning og på opfordring fra Ejendomsmægler ved salg, samt efter skøn for kontrol af vandspild i installationer som en af flere fejlmuligheder målerne kan registrere.

Aflæsningerne af både årligt forbrug og flytteaflæsninger videreformidles til spildevandsselskab for afregning af spildevandsbetaling.

Alle eksterne aktører og modtagere af måleroplysninger er selvstændig ansvarlig for overholdelse af personeldataforordningen og IT-sikkerheden, hvilket bekræftes ved udarbejdede databehandlingsaftaler.